Regulamin Serwisu

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy firmą KOM-SERWIS a Zleceniodawcą.
 1. Pozostawiając sprzęt w serwisie KOM-SERWIS i odbierając „Pokwitowanie naprawy“ Zleceniodawca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Firma KOM-SERWIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Zleceniodawcy pozostawione na dysku twardym lub innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie przyjętym do naprawy.
 3. Firma KOM-SERWS zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu z objawami innymi niż został przyjęty z uwagi na samopostępujące uszkodzenia wynikające z korozji, zalania, przepięcia, itd.
 4. Firma KOM-SERWIS udziela 6 miesięcy gwarancji na naprawione i/lub wymienione w trakcie czynności serwisowych części. W szczególnych przypadkach okres gwarancji jest ustalany indywidualnie.
 5. Gwarancją KOM-SERWIS nie zostają objęte części nie będące przedmiotem usługi serwisowej.
 6. Gwarancja KOM-SERWIS zostaje automatycznie anulowana w momencie stwierdzenie naruszenia plomb gwarancyjnych KOM-SERWIS.
 7. Firma KOM-SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za usterki zatajone lub nie ujawnione przez Zleceniodawcę podczas przyjmowania sprzętu do serwisu.
 8. Uszkodzone części wymienione w trakcie usługi serwisowej nie są zwracane Zleceniodawcy po zakończeniu realizacji usługi serwisowej.
 9. W przypadku rezygnacji z naprawy, koszt diagnozy urządzenia wynosi 50zł.
 10. Czas realizacji usługi jest uzależniony od dostępności części serwisowych.
 11. Reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dostarczeniu urządzenia przez Zleceniodawcę, po uwzględnieniu zgłoszonej reklamacji sprzęt jest odsyłany do Klienta na koszt KOM-SERWIS.
 12. W przypadku nie odebrania urządzenia po naprawie w przeciągu 90dni, będą naliczne koszty składowana w wysokości 3zł/dziennie.
 13. Po upływie 365 dni od poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu serwisowania urządzenia, nieodebrane urządzenia są utylizowane a Zleceniobiorca zrzeka się wszelkich praw do powierzonego KOM-SERWIS urządzenia.
 14. Zwrot urządzeń po naprawie następuje tylko i wyłącznie po okazaniu oryginalnego Pokwitowania naprawy.
 15. W przypadku gdy towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 & 1 kodeksu cywilnego).
 16. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usługi serwisowej (zgodnie z Dz.U. nr 133 poz. 883).