Regulamin Usług

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy firmą KOM-SERWIS a Zleceniodawcą.

 • Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy firmą KOM-SERWIS Sebastian Maścibrocki, 05-500 Piaseczno, ul. Sikorskiego 15/17, NIP 1230846072 zwanym dalej KOM-SERWIS a Zleceniodawcą.
 • Pozostawiając sprzęt w KOM-SERWIS i odbierając pokwitowanie naprawy Zleceniodawca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 • KOM-SERWIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Zleceniodawcy pozostawione na dysku twardym lub innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie przyjętym do naprawy.
 • KOM-SERWIS zastrzega sobie prawo zwrotu nienaprawionego sprzętu z objawami innymi niż został przyjęty z uwagi na samopostępujące uszkodzenia wynikające z korozji, zalania, przepięcia, itd.
 • KOM-SERWIS udziela 12 miesięcy gwarancji na naprawione i/lub wymienione w trakcie czynności serwisowych części. W szczególnych przypadkach okres gwarancji jest ustalany indywidualnie.
 • Gwarancją KOM-SERWIS nie zostają objęte części nie będące przedmiotem usługi serwisowej.
 • Gwarancja KOM-SERWIS zostaje automatycznie anulowana w momencie stwierdzenie naruszenia plomb gwarancyjnych KOM-SERWIS lub ingerencji osób trzecich.
 • KOM-SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za usterki zatajone lub nie ujawnione przez Zleceniodawcę podczas przyjmowania sprzętu do serwisu.
 • Uszkodzone części wymienione w trakcie usługi serwisowej nie są zwracane Zleceniodawcy po zakończeniu realizacji usługi serwisowej.
 • W przypadku rezygnacji z naprawy, koszt diagnozy urządzenia wynosi 99 zł brutto.
 • Czas realizacji usługi serwisowej jest uzależniony od dostępności części serwisowych.
 • Reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dostarczeniu urządzenia przez Zleceniodawcę.
 • Po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu serwisowania urządzenia Zleceniodawcy, naliczana będzie opłata w wysokości 5 zł za dzień składowania urządzenia w KOM-SERWIS.
 • Po upływie 90 dni od poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu serwisowania urządzenia Zleceniodawcy, nieodebrane urządzenia są utylizowane a Zleceniodawca zrzeka się wszelkich praw do powierzonego KOM-SERWIS urządzenia.
 • Zwrot urządzeń następuje tylko i wyłącznie po okazaniu oryginalnego Pokwitowania Naprawy, w razie wątpliwości pracownik KOM-SERWIS może wymagać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej sprzęt, osobom trzecim urządzeń nie wydajemy.
 • W przypadku gdy towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 & 1 kodeksu cywilnego).
 • Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usługi serwisowej (zgodnie z Dz.U. nr 133 poz. 883)